ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง รุ่น 14 วันที่ 22-26 พ.ค. 66

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 นางสาว กัลยา แพงสิม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2 นางสาว กาญจนา ออมสิน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลวัดเพลง
3 นางสาว เกษร อังสนุ แผนกอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน รพ.สหวิทยาการมะลิ
4 นางสาว คณัญณภา คำเมือง โรงพยาบาลแวงน้อย
5 นางสาว จรรยา พรมไพร ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
6 นางสาว จรัสทิพย์ คุ้มสระพรหม รพ.จตุรพักตรพิมาน
7 นางสาว จรินทร์ธร ไชยสงเมือง โรงพยาบาลทหาสารคาม ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
8 นางสาว จุฑารัตน์ ภู่เงินงาม โรงพยาบาลโคกสำโรง
9 นางสาว ชไมพร ลามจาตุ  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
10 นาย ชัยชนะ ทาศรีภู รพ นาคู
11 นางสาว ณัฏธิดา เชยจันทา กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
12 นางสาว เดือนนภา เกิดโมลี โรงพยาบาลโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
13 นาย ทศพร พิมพ์เหมือน แผนกอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน รพ.สหวิทยาการมะลิ
14 นาง ทัณฑิกา โสมมนัส รพ.ท่าคันโท
15 นางสาว ทิวนาถ คงประไพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวัดเพลง
16 นาง เทวีวรรณ นิลนิตย์ รพ สหัสขันธ์
17 นางสาว ธนิดา เดชภูงา โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
18 นางสาว ธาริณี ทองเรือง โรงพยาบาลธวัชบุรี
19 นาย ธีรดนย์ คงสิทธิ์รัตนตระกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
20 นางสาว นฤมล ภัทรวรรธ รพ.แหลมฉบัง
21 นางสาว นาฎพร สิมลา รพ.ท่าคันโท
22 นางสาว นิรัณญา คำแสน โรงพยาบาลแหลมฉบัง
23 นางสาว นิศา เฟื่องขจร รพ.สมุทรสาคร
24 นาย บัณฑิต วรรณขาม รพ.อุดรธานี
25 นาย บัดรุดดีน เจะแต โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
26 นางสาว บุญสิตา หวานเสียง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
27 นางสาว ประภาพร สิทธิสุรินทร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
28 นางสาว ประภาพร พัดค้อ โรงพยาบาลหนองเรือ
29 นางสาว ปรียาพร ก้อมอ่อน โรงพยาบาลสีชมพู
30 นางสาว เพียงเพ็ญ พฤทธยานันต์ โรงพยาบาลเทพารักษ์
31 นางสาว ภัทธีญา เวงวิถา รพ.คำม่วง
32 นางสาว ภัทริกา ขันชัยภูมิ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
33 นาย ภาสกร แสงกล้า รพ.นาคู
34 นางสาว ภิญญดา นามโยธา โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
35 นางสาว มลฑิการ์ พัดเพชร โรงพยาบาลอู่ทอง
36 นางสาว  มะลิวัลย์ อัศวภูมิ รพ.สหัสขันธ์
37 นาง มลิวรรณ กุลนาฝาย โรงพยาบาลชัยภูมิ
38 นางสาว ยลฤดี รินทะรึก โรงพยาบาลมหาสารคาม
39 นาย รติกรชัย หนองขุ่นสาร รพ.ธวัชบุรี
40 นางสาว รสสุคนธ์ เวชชัชศาสตร์  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
41 นางสาว รัตนพร เจริญคุณ รพ.ชุมแพ
42 นาย ราชันย์ หล้าบ้านโพน รพ.หนองเรือ
43 นาย ลัดดาวัลย์ เสนาไทย  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
44 นางสาว วนิดา ศรีวิชา รพ.มัญจาคีรี
45 นาง วัชรากร ศรีบุญยืน รพ.ชัยภูมิ
46 นางสาว วิรชญา เหมันต์ โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา
47 นางสาว ศศินา โสส้มกบ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
48 นาง ศิริพร เรืองแสง รพ.นามน
49 นางสาว ศุภรัตน์ มาพุ่ม โรงพยาบาลโคกสำโรง
50 นางสาว สนัญญา สินธุสนธิชาติ รพ.สมุทรสาคร(ท่าฉลอม)
51 นาย สมประสงค์ วงษ์ละคร รพ.อุดรธานี
52 นาย สรศักดิ์ แสนโคตร รพ.นามน
53 นาง สิรินารถ ประพาศพงษ์ รพ.มหาสารคาม
54 นางสาว สุกัญญา สุระโส โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
55 นางสาว สุจิตรา แสงสุข รพ.หนองนาคำ
56 นางสาว สุดาพร สุนาโท รพ มัญจาคีรี
57 นางสาว สุนิตรา พิมพา โรงพยาบาลโนนแดง
58 นางสาว สุนิศา พลไธสง โรงพยาบาลแวงน้อย
59 นางสาว สุปราณี​ สร้อย​สูงเนิน​ โรงพยาบาล​มหาราช​นครราชสีมา​
60 นาย สุพจน์ ชุ่มสุข ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
61 นางสาว สุพรรณี ชะนะบุญ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
62 นางสาว สุพัตรา ยงเพชร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
63 นางสาว สุภภาพร โครตสมบัติ รพ เสลภูมิ
64 นางสาว อภิญญา อัสวะภูมิ โรงพยาบาลโพนพิสัย
65 นางสาว อมราวดี สารสี รพ.คำม่วง
66 นางสาว อรชร พาหะนิชย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
67 นางสาว อรพรรณ คะสุวรรณ์ รพ.พระยืน
68 นางสาว อรพรรณ อ่อนพุทธา  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
69 นางสาว อังคณา พุทธไทสงค์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
70 นางสาว อัญมณี แวงมั่ง โรงพยาบาลโพนพิสัย
71 นางสาว อินทิรา ลีลาศ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
72 นางสาว ไอลดา ศรีวาลัย รพ.สมุทรสาคร(ท่าฉลอม)
73 นาย นัฐพงษ์ จองลีพันธ์ รพ.ขอนแก่น
74 นางสาว ทิมาพร ศิริคุณ รพ.ขอนแก่น
75 นางสาว กนกพร เฝ้าหนองดู รพ.ขอนแก่น
76 นางสาว วิสุดา วิสุทธะยา รพ.ขอนแก่น
77 นางสาว นิตยา ศรีสุทธิกมล รพ.ขอนแก่น