ประชุมทำแผนปีงบประมาณ 2567 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น วันที่ 15 กันยายน 2566

ประชุมทำแผนปีงบประมาณ 2567 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น
วันที่ 15 กันยายน 2566
1. SO (กลยุทธ์เชิงรุก): ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ
แผนยุทธศาสตร์
เครือข่ายมุ่งสู่ระบบบริการที่เป็นเลิศ
WHO international training center
CPR ประชาชน
หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ ขยายไปสู่นักเรียนระดับประถม
มัธยม และผู้นำชุมชน
จัดตั้ง Fitness to drive clinic
พัฒนางานด้านข้อมูล PHER plus, Data driven policy
และงานวิจัย
การเชื่อม access Trauma data ผ่าน GG form
วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานของ
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์วิทยา ชาติ
Al camera
บัญชาชัย ที่ปรึกษาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด เป็นประธานการจัดทำ
International benchmark policy (by WHO network)
แผน และบรรยายทิศทางนโยบายแผนการดำเนินงานระดับประเทศ ดังนี้
2. WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข): ยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
-ชื่นชมการทำงานจากคณะทำงานจัดการประชุม International
จัดให้มีผลงานวิชาการภาษาอังกฤษผ่านทาง international
network (WHO)
meeting
-การจัดทำ One page เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นในการ Report กิจกรรม
ร่วมทำ MOU ด้านวิชาการ และวิจัย กับต่างประเทศมากขึ้น
ควรดำเนินการทำในทุกกิจกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตร Trauma ให้ได้รับการรับรองและ
-WHO-CC ได้รับการต่ออายุใหม่แล้วตั้งแต่ปี 2023-2027 เป็นโอกาสอัน
Certificated หลักสูตรโดย WHO
ดีในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
3. ST (กลยุทธ์เชิงป้องกัน): บูรณาการทรัพยากรร่วมกับภาคีเครือข่าย
-การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะสร้าง Web site ที่มีชีวิต
มุ่งสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพสูง
-ปัญหาการใช้บริการทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น
Hospital node strengthening
-กรอบการทำแผน 6 building block
รับทุนบริจาคเพื่องาน trauma และ ICU
-แผนการพัฒนา Tea Unit ให้เข้มแข็ง
ผลักดัน TEA unit / TCC ให้เป็นโครงสร้างในโรงพยาบาล
-จัดทำมาตรการองค์กรและการวัดผล
มีเงินประจำตำแหน่งให้กับแพทย์และ พยบ. / ค่า
-Pre-hospital care เพิ่มการเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มี
ประสบการณ์
แผนการสร้างความปลอดภัยของบุคลากร Pre hospital และ referral
care
P4P คุณภาพ
ER convenient
-กลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
Fellow trauma training
-เครือข่ายการทำงาน เชื่อมภาคีเครือข่าย
-Data systems การจัดทำ trauma registry
4. WT (กลยุทธ์เชิงรับ): พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ
-ประชากรต้องมีความรู้ด้าน CPR และการใช้ AED
พัฒนาพฤติกรรมบริการทุกระดับให้ดีขึ้น ระบบเชิดชูคุณความ
และจากการจัดทำแผนร่วมกันได้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์
อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดคือ
พัฒนาระบบบริการสู่ความเลิศ (luxury)
พัฒนา Non-Technical Skill สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ระบบ short course training / online training
วิสัยทัศน์
ENP training
ศูนย์กลางการจัดการระบบดูแลการบาดเจ็บที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ