จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ครู ก BLS (New trend) จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

ได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ครู ก BLS (New trend) จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณจากโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 1 เวลา 08.00 น. – 12.10 น. , รุ่นที่ 2 เวลา 12.30 น. – 16.10 น.

ณ ศูนย์ KK STMTEC อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น