ประชุมคณะทำงานพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น (Trauma and Emergency Committee :TEC) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 24 ก.ค.2566 เวลา 13:00 – 16:30 น.
นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูงและหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
โรงพยาบาลขอนแก่น
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น (Trauma and Emergency Committee
:TEC) ครั้งที่ 3/2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินติดตามผลการดำเนินงาน พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการด้านห้องฉุกเฉิน ระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและบาดเจ็บ รวมทั้งงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น (ปภ.)
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ตึกใหม่)
♦️ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งาน IS งานสอบสวนอุบัติเหตุ จาก รพศ. รพท. รพช. ทุกแห่ง
และโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จำนวน
50 คน

  2507