จัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น (TEC)และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น (Service plan) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ร่วมกับงานอุบัติเหตุและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

จัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น (TEC)และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น (Service plan) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมมัดหมี่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง และหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด เป็นประธานการประชุม
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
🔹 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

งานอุบัติเหตุและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานNCD สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลทุกหน่วยในจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ขอนแก่นราม รพ.ราชพฤกษ์