กิจกรรมรณรงค์ “โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมใจขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”

กิจกรรมรณรงค์ “โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมใจขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30-09.00 น.

บริเวณด้านข้างอาคาร 298 เตียง (ตรงข้ามโดมสีขาว) โรงพยาบาลขอนแก่น

*****************************

 

ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้มีการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้รถ ใช้ถนน       ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยได้ดำเนินการเป็นวาระจังหวัดขอนแก่น 365 วันจังหวัดขอนแก่นปลอดภัย โดยมีคำสั่งให้หน่วยงานราชการทุกแห่งร่วมดำเนินการมาตรการองค์กรแห่งความปลอดภัย โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด จึงได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์ “โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมใจขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมป้องกัน รวมถึงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้รถใช้ถนนของบุคลากร และผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30-09.00 น. บริเวณด้านข้างอาคาร 298 เตียง (ตรงข้ามโดมสีขาว) โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการนโยบายโรงพยาบาลขอนแก่น หัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น และภาคีเครือข่าย 5 เสาหลักประกอบด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมรณรงค์ โดยกิจกรรมรณรงค์มีการให้ผู้บริหารฯและผู้แทนภาคีเครือข่ายแจ้งเตือนการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นและผู้มาใช้บริการ มอบหมวกนิรภัยแก่บุคลากรแจกสติ๊กเกอร์รณรงค์“โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมใจขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”และกิจกรรมสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ในช่วงต้นปีใหม่ที่ผ่านมารวมถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ โรงพยาบาลขอนแก่นโดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้จัดกิจกรรม “คำมั่นสัญญาชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีกิจกรรมลงคำมั่นสัญญา ทำตามคำมั่นสัญญา และการแจ้งว่ากลับมาทำงานด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน หากได้ดำเนินการครบตามคำมั่นสัญญาก็ได้มีการจับฉลากมอบของรางวัลเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตัวที่ดีเป็นแบบอย่างในการใช้รถใช้ถนนแก่บุคลากร และประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลขอนแก่นต่อไป