ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่23 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์ อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 1 /2567

ซึ่งนโยบายเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และถือ เป็นกลไกขับเคลื่อน ในการป้องกันที่สำคัญ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ตลอดจน มีการรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน / ข้อมูล 3 ฐาน ตลอดจนการเตรียมงานป้องกัน

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการติดตามการแก้ไข เคสอุบัติเหตุที่บ้านโนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า

จนทำให้เกิดการดำเนินการแก้ไข การจัดการจุดเสี่ยงต่างๆ และนำมารายงานผล ในครั้งต่อไป