ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้เข้าร่วมกิจกรรม Open house งานเหลียวหลัง แลหน้า 6 รอบ 72 ปี โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานเหลียวหลัง แลหน้า 6 รอบ 72 ปี โรงพยาบาลขอนแก่น “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

” โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้เข้าร่วมกิจกรรม Open house โดยได้จัดบูธให้ความรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่มีภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น

และกิจกรรมการส่งเสริมในเรื่องของความปลอดภัยทางถนน และมอบหมวกนิรภัยจำนวน 72 ใบให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย