อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma and Emergency care for Nurse : ATEN) รุ่นที่ 14

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น.

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ไ

ด้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง

(Advanced Trauma and Emergency care for Nurse : ATEN) รุ่นที่ 14
โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง

และหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา ความสำคัญ

และวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 71 คน
ระยะเวลาการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น