ประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

ประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชน จังหวัดขอนแก่น

เพื่อสนับสนุนการยกมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ จัดขึ้นวันที่ 30 พ.ย 2565 ณ รร เจริญธานี มี ผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

ประกอบไปด้วย ผู้ปฏิบัติงาน ศุนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ผู้ปฏิบัติการ รพ ชุมแพ รพ สิรินธน รพ พล รพ กระนวน ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผลการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ ระหว่าง งานในระบบ