วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 อบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อเปลี่ยนผ่าน ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม สู่ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ได้จัดอบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อเปลี่ยนผ่าน ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม

สู่ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ รุ่นที่ 4 ขึ้น มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน

มาจาก หน่วยกู้ชีพ อบต โนนทอง แวงใหญ่ อบต ขามป้อม เปือยน้อย ทต โนนศิลา ทต น้ำอ้อม

กระนวน อบต บ้านเหล่า สว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ทต บ้านโต้น อบต ป่าปอ นาชุมแพ

ในหลักสูตร การฝึกอบรม เน้นการทบทวนทั้งทฤษฎีและ ปฏิบัติ อย่างเข้มข้น และมีการมอบใบประกาศนียบัตร มื่อสิ้นสุดการอบรม