ประกาศมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน เรื่อง ประกวดราคาโปรแกรมตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย

ขอเชิญผู้สนใจสามารถยื่นซองประกวดราคาได้ ตั้งแต่วันที่ วันที่  1 – 10 กันยายน 2563 เวลา 08:30 – 16.30 น.

ณ สำนักงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ระดับจังหวัด อาคารสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-012-2294 คุณนิตยาภรณ์

ประกาศประกวดราคาโปรแกรมกล้องฯ ระยะที่ 2 2