อบรมหลักสูตร อาสาฉุกเฉินชุมชน ใน พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านค้อ

วันที่ 21 เดือนกันยายน 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติ

ได้รับการประสานงาน วิทยากร อบรมหลักสูตร อาสาฉุกเฉินชุมชน

ใน พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านค้อ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน

มีผู้ร่วมฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 80 เรื่องการปฐมพยาบาล การยกเคลื่อนย้าย

การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน ณ เทศบาลบ้านค้อ อ เมือง จังหวัดขอนแก่น