ประชุม เรื่องการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ( Emergency Nurse Pactitioner : ENP ) รุ่นที่1

วันที่ 21 กันยายน 2566
เวลา 13.30 -14.30 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น

จัดประชุม เรื่องการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ( Emergency Nurse Pactitioner : ENP ) รุ่นที่1

ซึ่งวางแผนในการเปิดอบรม เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พยาบาลวิชาชีพ

ในการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตบริการสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ชั้น 4
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้างานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)
จากเขตบริการสุขภาพที่7
จำนวน 30 ท่านเพื่อรับทราบแนวทางในการเป็นแหล่งฝึกอบรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งใหม่

และเตรียมบุคคลากรผู้มีคุณสมบัติในการเข้าอบรม
โดยมี รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

และ รศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม