อบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma and Emergency care for Nurse : ATEN) รุ่นที่ 15

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

มอบหมายให้ นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง

เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง

(Advanced Trauma and Emergency care for Nurse : ATEN) รุ่นที่ 15 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง และหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้
ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 71 คน