ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม ATEN รุ่นที่ 15 วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566

คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
นางสาว จิรานุช คำเพชร
นางสาว นิตยา พลกูล รพเลย พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว นิตยา นาขามป้อม โรงพยาบาลชุมแพ พยาบาล
นางสาว นฤมล พรมมา โรงพยาบาลอุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว นัฐชา ปัตถา โรงพยาบาลเลย พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว นิตยา ชื่นบาน โรงพยาบาลอุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ
นาย วิธวัฒน์ หล้าคำภา โรงพยาบาลสีชมพู พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว จุรีพร ดินลานสกูล โรงพยาบาลบางกล่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว ชะบา แรงดี โรงพยาบาลมัญจาคีรี พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว ปวีณา จำปาวงศ์ โรงพยาบาลมัญจาคีรี พยาบาลวิชาชีพ
นาง วนิดา สุวรรณชาตรี โรงพยาบาลบางกล่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย มีชัย ศักดิ์อุบล โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นางสาว ทิวนาถ คงประไพ โรงพยาบาลวัดเพลง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว ปราณี ทิศกระโทก รพ.สีคิ้ว 212 ม 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคคราชสีมา  30140 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว ศิริพร ทิพย์สูงเนิน รพ.สีคิ้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย ธีรนัย ส่งพิมาย โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
นาย สุทธิพงษ์ กอสูงเนิน โรงพยาบาลเทพารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว สุกาญดา สังสนา โรงพยาบาลโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว ลำพูน ไชยคุณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว ศิรินันท์ สายสุนา กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริวาลย์ โรงพยาบาลหัวตะพาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาย สมชาย เขียวเพชร โรงพยาบาลชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาย ชัยมงคล ปะจุระเน ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ
นางสาว วิภาพร ประชุมจิตร โรงพยาบาลวิหารแดง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว วิชุดา สิมมาวงศ์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว ศิริวรรณ จิตรสมพร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ
นาย วัชระพงษ์ พันตาเอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว รัชนี สิงห์น้อย รพ.พระยืน พยาบาลวิชาชีพ
นาง พัชรี พรมพิมพ์ รพ.วัฒนา หนองคาย พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว สุนิศา พลไธสง โรงพยาบาลแวงน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย พงษ์พัฒน์ อรรถโยโค ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว อมรรัตน์ หนันเรียง รพ.พระยืน พว ปฏิบัติการ
นาย วิจิตร์ กันทอน  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน) พยาบาล
นาย อาทิตย์ ภูสีฤทธิ์  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน) พยาบาล
นางสาว ภัชราภรณ์ สืบศรี  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน) พยาบาล
นางสาว พนิตนันท์ สิทธิกระโทก  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน) พยาบาล
นาย วสุ ดิเรกศรี โรงพยาบาลหนองเรือ พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว ภิญญดาพัชญ์ เชื้อสวน โรงพยาบาลหนองเรือ พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว ภัฑราณิษฐ์ อัศวภูมิ รพแม่จัน พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว วิชชุดา มงคลคลี โรงพยาบาลแม่จัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว ภัสราภรณ์ แสนเสนา รพ.หนองนาคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว รัศมี โยธา รพ เสลภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว ดวงกมล ทักษิณ  โรงพยาบาลกุดรัง พยาบาลวิชาชีพ
นาย อรรณพ หมายศูนย์คำ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาย สรายุทธ กองแก้ว โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาย กวี ภัทรยุคลธร
นางสาว ณิชาภัทร์ รัชตะพงศ์ธร โรงพยาบาลนครปฐม พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว อรุณี สาวดี โรงพยาบาลนครปฐม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว รัชนีกร อำมฤครัตน์ โรงพยาบาลสวนผึ้ง พยาบาลวิชาชีพ
นาง มะลิวรรณ คำมี รพ.ซำสูง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว ศิริลักษ์ จันทะเป้ รพ.ซำสูง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว ชญาณี จุมพล รพ.จตุรพักตรพิมาน พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว เบญจมาศ วิชาเฟื่อง รพ.ปราสาท พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว ณัฐกาญจน์ นุตโร โรงพยาบาลปราสาท พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว เพ็ญประภา จันทร์ประโคน โรงพยาบาลวังน้ำเขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว จุฑามาศ ไชยณรงค์ โรงพยาบาลโนนแดง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว นลินี จำนงนอก โรงพยาบาลโนนแดง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาย ณัฐนนท์ ประไพเพชร โรงพยาบาลหนองบัวแดง พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว ชนัญชิดา ไกรกิจราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว นิระภา  สร้อยไข โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว อรอนงค์ แสนตุ้ย โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ
นาย ธีรวัชร บัวดี โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ Paramedic
นางสาว นฤมล บัวจันทร์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ Paramedic
นางสาว สุพรรษา ชาวปัดชา โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว อรชร พาหะนิชย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว ดวงกมล กลั่นบิดา โรงพยาบาลหนองสองห้อง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง วราพร ทองแดง รพ.โคกโพธิ์ไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว ชนนิกานต์ แก้วหล้า โรงพยาบาลขามทะเลสอ พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว อัญญารัตน์ ประชานั ร้อยเอ็ด พยาบาล
นางสาว พิกุล โสวฤทธิ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว คณัญณภา คำเมือง โรงพยาบาลแวงน้อย พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว อนุสสรา ตันโห โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว เจนจิรา แก่นเขียว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พยาบาล
นางสาว วันวิสา แสนพันนา รพ.อุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว เยาวเรศ ทระคำหาร โรงพยาบาลท่าคันโท พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว สุดธิดา พอพระ พยาบาลวิชาชีพ
นางสาว คคนางค์ ยุบลนารถ รพ.กุดชุม จ.ยโสธร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาว พิกุล โสวฤทธิ์
นาย ณัฐชัญ จันธิมา Saint louis hospital Saint louis hospital