รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13”

ลำดับ ชื่อหลักสูตร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สาวิณี ดือราแม สตูล
2 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว กฤติกา มูลพร้อม พะเยา
3 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว กัณญาณัฐ พันจัน เลย
4 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว กุสุมา คำหล่า สุรินทร์
5 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว กุสุมาธิป ดวงทอง ปทุมธานี
6 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว เกศราภรณ์ วงศ์ศิลป์ กรุงเทพมหานคร
7 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย คงวุฒิ บุญครอง บุรีรัมย์
8 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว คัทลียา จินดารักษ์ สุราษฎร์ธานี
9 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว จิตติมา ประดับศรี สมุทรปราการ
10 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว จินตปาตี คงเหล่า สุราษฎร์ธานี
11 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว จุฑามาศ ผันผาย ลำปาง
12 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ชญานิศวร์ ปทุมานนท์ อ่างทอง
13 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ชนาพร มณีจันทร์ หนองคาย
14 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ชุลีกร แน่นอุดร ขอนแก่น
15 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ณัชชา บุญขำ อ่างทอง
16 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ณัฐธิดา ศรีบุญจิตร์ สมุทรปราการ
17 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ต่อพงศ์ เจริญศรี กรุงเทพมหานคร
18 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ทาริกา นนตะแสน ปทุมธานี
19 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ธนานพ สงวนทรัพย์ ประจวบคีรีขันธ์
20 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง นภัสวรรณ สุริกัน ลำปาง
21 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว นวินดา พรมรักษา พิษณุโลก
22 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง เนาวรัตน์ อินทร์ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
23 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว บุษบา อินทราวุธ แพร่
24 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ปรียาวดี ดวงมาลา กรุงเทพมหานคร
25 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ปาณิศา ศรีขวัญ ยะลา
26 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ สุราษฎร์ธานี
27 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว พจนาภรณ์ เลิศไกร สุราษฎร์ธานี
28 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว พรรณผกา ศรีดี ชัยภูมิ
29 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว พลอยไพลิน เพิ่มเจริญ พิจิตร
30 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ภาณุพงศ์ มูลสาร นครพนม
31 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ภาวิดา ประทีปทอง อ่างทอง
32 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ภูวสิษฏ์ โปราหา เชียงราย
33 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย มนัส วรรณศรี ชัยภูมิ
34 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ยุทธพงศ์ คงเมือง ขอนแก่น
35 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ยุทธศิลป์ จรัสใส สุรินทร์
36 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง รัชนี ทองเนตร อุบลราชธานี
37 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว วนิดา รอดหงษ์ทอง สุพรรณบุรี
38 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว วรรณวิสา บุญสมยา ยะลา
39 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว วริญญา คชชา ประจวบคีรีขันธ์
40 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย วุฒิชัย มละมาศ ปทุมธานี
41 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง ศิริพร มณี หนองคาย
42 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สมฤดี ฤทธิ์ศาสตร์ นนทบุรี
43 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สาวิณี ดือราแม สตูล
44 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สิริวิมล จำปีหอม มหาสารคาม
45 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง สุทัสสา ทิจะยัง สุพรรณบุรี
46 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง สุธาดา ไชยขนะ ชลบุรี
47 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย สุธารส นาคดี เลย
48 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย สุรเชษฐ์ จงใจรัก ชลบุรี
49 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สุรีพร พัดมณีรัตน์ ชัยภูมิ
50 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว อรพรรณ แน่นอุดร ร้อยเอ็ด
51 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง วิริยา หอมปลื้ม ชลบุรี
52 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว นิตติกา อินต๊ะวิชา ลำปาง
53 อบรมออนไลน์ \”หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว พรทิพย์ การีปลูก ลำปางอ