รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13”

ลำดับ หลักสูตร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว บุษบา อินทราวุธ แพร่
2 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว กฤติกา มูลพร้อม พะเยา
3 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว พลอยไพลิน เพิ่มเจริญ พิจิตร
4 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ภูวสิษฏ์ โปราหา เชียงราย
5 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว นิตติกา อินต๊ะวิชา ลำปาง
6 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว พรทิพย์ การีปลูก ลำปาง
7 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว จุฑามาศ ผันผาย ลำปาง
8 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง นภัสวรรณ สุริกัน ลำปาง
9 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว นวินดา พรมรักษา พิษณุโลก
10 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ปรียาวดี ดวงมาลา กรุงเทพฯ
11 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว เกศราภรณ์ วงศ์ศิลป์ กรุงเทพฯ
12 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ต่อพงศ์ เจริญศรี กรุงเทพฯ
13 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ณัชชา บุญขำ อ่างทอง
14 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ชญานิศวร์ ปทุมานนท์ อ่างทอง
15 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ภาวิดา ประทีปทอง อ่างทอง
16 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สมฤดี ฤทธิ์ศาสตร์ นนทบุรี
17 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง สุธาดา ไชยขนะ ชลบุรี
18 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย สุรเชษฐ์ จงใจรัก ชลบุรี
19 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว วนิดา รอดหงษ์ทอง สุพรรณบุรี
20 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง สุทัสสา ทิจะยัง สุพรรณบุรี
21 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย วุฒิชัย มละมาศ ปทุมธานี
22 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว กุสุมาธิป ดวงทอง ปทุมธานี
23 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ทาริกา นนตะแสน ปทุมธานี
24 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว จิตติมา ประดับศรี สมุทรปราการ
25 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ณัฐธิดา ศรีบุญจิตร์ สมุทรปราการ
26 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ภาณุพงศ์ มูลสาร นครพนม
27 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ชญานิต ฤทธิแผลง นครพนม
28 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว กีรัตยา สีลา นครพนม
29 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ชุลีกร  แน่นอุดร ขอนแก่น
30 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ยุทธพงศ์  คงเมือง ขอนแก่น
31 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ชนาพร มณีจันทร์ หนองคาย
32 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ยุทธศิลป์ จรัสใส สุรินทร์
33 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว กุสุมา คำหล่า สุรินทร์
34 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง รัชนี ทองเนตร อุบลราชธานี
35 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว อรพรรณ แน่นอุดร ร้อยเอ็ด
36 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว กัณญาณัฐ พันจัน เลย
37 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สุธารส นาคดี เลย
38 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สิริวิมล จำปีหอม มหาสารคาม
39 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สุรีพร พัดมณีรัตน์ ชัยภูมิ
40 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว พรรณผกา ศรีดี ชัยภูมิ
41 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย มนัส วรรณศรี ชัยภูมิ
42 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย คงวุฒิ บุญครอง บุรีรัมย์
43 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว สาวิณี ดือราแม สตูล
44 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว จินตปาตี คงเหล่า สุราษฎร์ธานี
45 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว คัทลียา จินดารักษ์ สุราษฎร์ธานี
46 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว พจนาภรณ์ เลิศไกร สุราษฎร์ธานี
47 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ สุราษฎร์ธานี
48 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง เนาวรัตน์ อินทร์ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
49 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ธนานพ สงวนทรัพย์ ประจวบฯ
50 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว วริญญา คชชา ประจวบฯ
51 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว วรรณวิสา บุญสมยา ยะลา
52 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นางสาว ปาณิศา ศรีขวัญ ยะลา
53 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาง วิริยา หอมปลื้ม
54 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาย ภูวดล บุญธรรม
55 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13 นาสาว เกสร เสาหิน