ขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรประจำปี 2563 จำนวน 4 หลักสูตร

 

ประกาศขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรประจำปี 2563 จำนวน 4 หลักสูตร

 

เนื่องจากมีเหตุแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ( Covid-19 ) ทำให้ต้องมีการควบคุมการแพร่กระจาย

ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19 ) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

ของบุคลากรทางสาธารณสุขและประชาชนในประเทศไทย จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรม

ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ จึงขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรประจำปี 2563 จำนวน 4 หลักสูตร

ซึ่งได้แก่

  1. หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง ( Advanced trauma care for nurse ) รุ่น 13

วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน  2563

2. หลักสูตรการให้การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต ( Trauma Critical Care for Nurse )  รุ่น 4

วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม  2563

3. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ ( Pre – hospital Emergency Nurse : PHEN ) รุ่น 23

วันที่ 22 – 26 มิถุนายน  2563

4. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย รุ่นที่ 12

วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

5. หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง ( Advanced trauma care for nurse )

รุ่น 14 วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563

 

โดย แจ้งผู้เข้าอบรมที่ทำการโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ดำเนินการดังนี้

  1. ส่งรายละเอียดของรุ่นที่อบรม

2. ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีที่จะรับโอนเงิน

3. แนบหลักฐานการโอนเงิน **ไปมายัง E-mail :  [email protected]

และจะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 45 วัน

 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุธิดา จันทร์จรัส โทรศัพท์ 093-4178282

ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และติดตามการแจ้งหลักสูตรการอบรมทางเวปไซต์…

ขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรประจำปี 2563 จำนวน 4 ห