ตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดขอนแก่น

17 พ.ย.66 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น”

จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์ เป้าหมายด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ:การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร สถาบันวิจัยแห่งชาติ

เป้าหมายคือการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น มีโรงเรียนนำร่องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น จากทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 28 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง

โดยครูเป็นผู้สอนตามหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ การช่วยเหลือผู้มีภาวะทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกั้น การช่วยคนตกน้ำ การดามการห้ามเลือด การป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้รถใช้ถนน และสุขภาพจิตวัยรุ่น

นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดขอนแก่น” และCPR Challenge Season 3 and Water Rescue Competition โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ในโรงเรียน มุ่งสู่การขยายผลไปสู่โรงเรียนทุกระดับในจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  • การจัดบูธหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์
  • การแข่งขันCPR ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
  • การแข่งขันการช่วยอุบัติภัยทางน้ำ
  • ประกวดการตกแต่งหมวกนิรภัย

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมด้วยพว.พินรัฐ จอมเพชร หัวหน้าพยาบาล ได้ร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งพว.ธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้มอบหมายให้พยาบาลวิชาชีพในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมเป็นวิทยากรประจำบูธ CPR ,Upper airway obstruction, Stop the bleed and Spint และเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน CPR Challenge Season 3 และการแข่งขันการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยมีครู นักเรียนในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 523 คน

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุน ส่งเสริมให้โครงการดีๆ นี้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเราจะได้ส่งต้นกล้านี้ให้กับทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยแห่งชาติขยายผลต่อไป