สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วง7วันอันตราย ปีใหม่ 2562

สรุปข้อมูลการบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่2562 จังหวัดขอนแก่น

-ผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 873 ราย admit 152 ราย เสียชีวิต 17 ราย (ชาย 16 หญิง 1 เสียชีวิตที่เกิดเหตุ 9 ราย เสียชีวิตใน ร.พ. 7 ราย และ ระหว่างนำส่ง 1 ราย)

– สถานะผู้บาดเจ็บ เป็นคนเดินถนน 19 ราย ผู้ขับขี่ 641 ราย และ ผู้โดยสาร 184 ราย

– ถนนที่เกิดเหตุสูงสุดคือ ทางหลวง 465 ราย รองลงมาคือ ถนนในหมู่บ้าน/อบต 182 ราย และ ทางหลวงชนบท 100ราย

-ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดตั้งแต่ 18.00 – 19.00 น.

-ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ อายุ 10 – 19 ปี