อ.สมคิดได้บรรยายสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในไทย แก่ผู้บำเพ็ญตนจากสำนักงานควบคุมความประพฤติจ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

อาจารย์สมคิดได้บรรยายสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย และได้ให้ข้อคิด

สร้างแรงจูงใจการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน แก่ผู้บำเพ็ญตนจากสำนักงานควบคุมความประพฤติ จังหวัดขอนแก่น

จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น