ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดขอนแก่น”

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดขอนแก่น”

ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้อง และคณะทำงานรวม 45 คน