ประชุมชี้แจง โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้จัดประชุม ชี้แจง โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย(Spearhead)ด้านสังคม

แผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

ซึ่งทั้งหมดมี 11 โครงการย่อยประกอบด้วย

 1. โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น
 2. โครงการ การพัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉินแบบครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น
 3. โครงการ การยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วน ในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่นฃ
 4. โครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาของการให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง
 5. โครงการ การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริการพยาบาลห้องฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น
 6. โครงการ การพัฒนาต้นแบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ
 7. โครงการ การพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่องหลังภาวะป่วยฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง จังหวัดขอนแก่น
 8. โครงการ การพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว
 9. โครงการ การพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น
 10. โครงการ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 11. โครงการ การพัฒนาการสอนด้วยโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยครูต่อนักเรียน ตำบลโคกสี และตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 50 ท่าน

ณ ห้องประชุม ประมุข จันทรวิมล อาคารสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น