งานประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย)”

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ครู อาจารย์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและคณะผู้วิจัย โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการนำไปใช้ข้อมูลในระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น โครงการการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยจังหวัดขอนแก่น และ โครงการการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วม งานประชุมเสวนาทางวิชาการ “เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า การวิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย)” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมวิจัยที่เป็นบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมถึงบุคลากรผู้สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้วิจัยของโครงการในปีที่ 3 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ SECSI และการจัดเวทีเสวนาวิชาการในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ทั้งนี้ตลอดการประชุมจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามชมพร้อมกันหรือชมย้อนหลังได้ทางเว็บไชต์โครงการ นอกจากนี้ โครงการการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น ยังได้รับรางวัล popular vote อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย)” โดยได้รับเกรียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิดฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้อง CGV 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567