ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/06/ลงประกาศ.p.pdf