ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น” และรางวัล “คนดีศรีดอกปีบ”

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ

ในงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ดังนี้

 

คุณสุพิพัฒน์  พระยาลอ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล

รางวัล “บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น” ประจำปี 2562 สาขา ผู้บริหารการพยาบาล

 

คุณวิไลรัตน์  วงษ์วีระนิมิตร 

เภสัชกรชำนาญการ  กลุ่มงานเภสัชกรรม

รางวัล “บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น” ประจำปี 2562 สาขา เภสัชกร

 

คุณเกษร  ท่อคนดี 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน  ศูนย์คลังเลือดกลาง

รางวัล “บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น” ประจำปี 2562 สาขา สหวิชาชีพ (ปฏิบัติการสหวิชาชีพ)

 

คุณนิตยาภรณ์  สีหาบัว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

รางวัล “คนดีศรีดอกปีบ” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ประเภทสาขาวิชาการและงานวิจัย