แถลงข่าว “โครงการร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ”

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น โดยนายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี และชมรมร้านยาเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว “โรงพยาบาลขอนแก่นจับมือชมรมร้านยา กว่า 50 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น นำร่องสานต่อบริการรับยา ณ ร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ” ณ ห้องประชุมแก่นเงิน อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า โรงพยาบาลขอนแก่น มีผู้ป่วยนอกที่รับยาที่ห้องจ่ายยาเฉลี่ยวันละ 1,800 ถึง 2,000 ราย ในบางรายรอรับยาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง แม้จะเพิ่มห้องจ่ายยามากถึง 4 ห้อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพราะผู้ป่วย 1 คน อาจได้รับยามากถึง 10 ถึง 15 รายการ โรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการ “รับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น นำร่อง ให้ผู้ป่วยรับยาตามใบสั่งของแพทย์ที่สมัครใจ ณ ร้านยาใกล้บ้านได้ แทนการรับยาที่โรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลน้อยลง ลดภาระการเดินทาง รวมถึงได้รับคำแนะนำการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์โดยเภสัชกร โดยมีเครือข่ายร้านยาเข้าร่วมโครงการถึง 50 ร้านยา ครอบคลุมในเขตอำเภอเมือง 30 แห่ง และอำเภออื่นในจังหวัดขอนแก่น 20 แห่ง ซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพและผ่านมาตรฐาน GPP มีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยจะเน้นในผู้ป่วย 3 โรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหอบหืด ที่แพทย์พิจารณาว่ามีอาการคงที่ ซึ่งมีการดำเนินงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ยาจะถูกจัดเตรียม และตรวจสอบโดยเภสัชกร แล้วส่งจากโรงพยาบาลขอนแก่นไปที่ร้านยาในเครือข่าย เมื่อยาไปถึงร้าน เภสัชกรร้านยาจะตรวจสอบอีกครั้งว่า มีปัญหาหรือความคลาดเคลื่อนหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาก็จะจ่ายยาและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่คนไข้ต่อไป รูปแบบที่ 2 คือ การกระจายยาจากคลินิกหมอครอบครัวไปที่ร้านยา โดยแพทย์จะพิจารณาส่งผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ที่แพทย์สั่งยา 6 เดือน และแพทย์มีความประสงค์ให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงวันนัด โดยผู้ป่วยจะได้รับยาในครั้งแรกจากคลินิกหมอครอบครัว จากนั้นในเดือนถัดไปสามารถนำใบนัดไปรับยาที่ร้านยาได้เลย โดยเภสัชกรที่ร้านยาจะตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ เช่น วัดความดันทุกครั้งที่ผู้ป่วยไปรับยา หากมีอาการผิดปกติ เภสัชกรร้านยาจะประสานเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล การดำเนินการทั้ง 2 แบบจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอการจ่ายยาในสถานพยาบาลนาน ตรวจรักษาส่งข้อมูลใบสั่งยากับห้องยา แล้วสามารถเดินทางกลับบ้านได้ทันที โดยโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่ายร้านยาพร้อมบริการเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และลดการครอบครองยาเกินความจำเป็น