โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยความดันลบ เฉพาะกิจเด็ก อาคาร 8 ชั้น 1

วันที่  18 ตุลาคม 2564  นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีเปิดหอผู้ป่วยความดันลบ เฉพาะกิจเด็ก อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา  กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ  กล่าวรายงาน

โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กโต อาคาร 8 ชั้น 1 เป็นหอผู้ป่วยความดันลบเฉพาะกิจเด็ก  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลขอนแก่น ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกกลุ่มวัย ซึ่งมีจำนวนเตียงสำหรับให้บริการทั้งสิ้น 25 เตียง แบ่งเป็นห้อง Cohort Negative Pressure จำนวน 4 ห้อง และห้องแยก Negative Pressure1 ห้อง

ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์ กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ และมูลนิธิคุวานันท์ บริษัทซีเอแอล ลิสซิ่ง จำกัด โดยคุณทัชชล ลีศิริกุล และคุณรัมภา อรุณเดชาชัย และบริษัท เค. เอส. เอ็ม. บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด ครอบครัวศิริธนชัย ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง  ตลอดจนผู้มีจิตกุศล  โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงทั้งสิ้น 3,834,000 บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  โดยจะให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ทารกแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กโต การเจ็บป่วยทุกประเภทความรุนแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยความเสมอภาค มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด