ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 และเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิด-19 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 ณ อาคาร 9 ชั้น 4  และเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิด-19  อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ชั้น 7,8    เพื่อติดตามงาน สอบถามปัญหาและอุปสรรค  จะได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ตลอดจนการให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน