โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 ธันวาคม 2564  นายสุเทพ มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน นายยุทธพงษ์ เรืองวิเศษ สาธารณสุขอำเภอกระนวน และได้รับความร่วมมือจากคุณไพรวัลย์ พรมที รองผู้อำนวยการและหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น หน่วยแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แพทย์ 12 คน พยาบาล 52 คน ทันตแพทย์ 4 คน และรวมคณะเจ้าหน้าอื่นๆ ทั้งหมด 307 คน
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจรักษา ป้องกันโรค ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้มารับบริการรวม 310 ราย มีกิจกรรม ดังนี้
1. การให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 33 ราย
2. การตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 95 ราย (ส่งรักษาต่อ 16 ราย)
3. รับบริการกายภาพ จำนวน 23 ราย .
4. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 28 ราย
5. การตรวจรักษา ด้านจิตเวช จำนวน 22 ราย
6. การตรวจรักษาด้านทันตกรรม ตรวจรักษา และถอนฟัน จำนวน 31 ราย
7. การให้บริการตรวจรักษาแพทย์แผนไทย 29 ราย
8. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย
9. แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม จำนวน 9 ราย

การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19

Cr : กลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยงฯ สสจ.ขอนแก่น