ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในงานผ้าป่าสามัคคีฯ โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร ) วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม จำลองมุ่งการดี