มหกรรมคุณภาพและวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566 หัวข้อ “Synergy for Quality and Life Long Learning” การประสานพลังเพื่อคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหกรรมคุณภาพและวิชาการ ประจำปี 2566

หัวข้อ “Synergy for Quality and Life Long Learning”

การประสานพลังเพื่อคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการส่งผลงานวิชาการ

  • ส่งผลงานวิชาการ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
  • ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่ www.kkh.go.th

รายละเอียดการส่งผลงาน คลิก https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1prpBAdeyOQZi9gdFM4-w7IsPSQTIA_5y?usp=drive_link

ส่งผลงานมาที่ E-mail : [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-009900 ต่อ 1125