ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารฯ   ได้ชุดละ 50 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7-19  ธันวาคม 2561  (ขอดูวัสดุจาการรือถอนอาคารได้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ณ บริเวณข้างสนามลานจอดรถยนต์ทางเข้าซอยเรือนจำ)

ไฟล์เอกสาร