กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดี สู่วิถี พอเพียง

พันธะกิจ (Mission)

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งให้คำปรึกษา พร้อมสร้างเสริมสุขภาพ เป็นศูนย์วิจัย ร่วมพัฒนาเครือข่าย และจัดการความรู้ ด้วยบริการ ที่ดีเป็นที่ยอมรับ

ขอบเขตการให้บริการ

 1. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ  รับผิดชอบผู้ป่วยในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดข้างเคียงครอบคลุมการให้บริการในเขตสุขภาพที่  7
 2. เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแปลผลและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 3. บริการส่งตรวจต่อไปยังหน่วยงานภายนอก ที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน
 4. พัฒนาระบบการบริการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายฯ
 5. การจัดระบบบริหาร และจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพ  เปิดเผย โปร่งใส  ตรวจสอบได้
 6. การสนับสนุนการผลิตบุคลากรสาธารณสุขและถ่ายทอดองค์ความรู้

การรับรองมาตรฐาน ( Laboratory Certify)

 1. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล(ISO15189:2012)
 2. มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการ (ISO15190:2003)
 3. มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 (Laboratory Accreditation)
 4. มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health Standardization)

ภารกิจหลักของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น

 1. เป็นศูนย์บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตติยภูมิ และ Excellent Center
 2. บริการตรวจทางห้องปฏิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ / ทุติยภูมิ / ตติยภูมิ และ Excellent Center
 3. สนับสนุนการผลิตบุคลากรสาธารณสุขและถ่ายทอดองค์ความรู้
 4. พัฒนากระบวนการคุณภาพด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
 5. พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนงานวิจัย และเครือข่ายฯ

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น