คู่มือการปฏิบัติงาน

แนวทางการจัดหาวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

แนวทางปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย

แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขณะส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล

ขั้นตอนการรับบริการทางทันตกรรม

การจัดการเหตการณ์ไม่พึงประสงค์ โรงพยาบาลขอนแก่น

คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ

วีดีโอสอนการใช้งานระบบ

คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

 

 

ไฟล์เอกสาร