ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Aquilion Prime

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  17 -24 พฤษภาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 17/05/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 24/05/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 25/05/2022
ไฟล์เอกสาร