ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Activion 16

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  15 – 22 มิถุนายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 15/06/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 22/06/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 23/06/2022
ไฟล์เอกสาร