ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Savina จำนวน 20 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  12 -23 พฤษภาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 12/05/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 23/05/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 24/05/2022
ไฟล์เอกสาร