ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 12,905,215 แผ่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  5 – 15 สิงหาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 05/08/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/08/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 16/08/2022
ไฟล์เอกสาร