ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  24-31 มีนาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 24/03/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 31/03/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 01/04/2021
ไฟล์เอกสาร