ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  28 กันยายน – 5 ตุลาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 28/09/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/10/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 06/10/2021
ไฟล์เอกสาร