ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  22 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 22/04/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 02/05/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 03/05/2022
ไฟล์เอกสาร