ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 27/09/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 04/10/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 05/10/2022
ไฟล์เอกสาร