ประกาศประกวดราคา ซื้อไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด 60 มม. จำนวน 100 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  23 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 23/11/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 30/11/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 01/12/2021
ไฟล์เอกสาร