ประกาศประกวดราคา รายการ ตัวกรองเชื้อโรคและให้ความชุ่มชื้นระบบทางเดินหายใจ จำนวน 16,000 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 13/12/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 20/12/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 21/12/2022
ไฟล์เอกสาร