ประกาศประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและฮอร์โมนในเลือดฯ (ระยะเวลา 5 ปี)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 30/05/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 28/06/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 29/06/2023
ไฟล์เอกสาร