ประกาศประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องตรวจ Blood group & Screening Ab เลือดบริจาคฯ (ระยะเวลา 5 ปี)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่   20 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566

วันที่ยื่นซอง 07/07/2023
ไฟล์เอกสาร