ประกาศประกวดราคา รายการ ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 08/08/2023
ไฟล์เอกสาร