ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Fluorouracil 50 mg/ml, 20 ml injection จำนวน 7,000 ขวด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 7 –  15 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 16/08/2023
ไฟล์เอกสาร