ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Sodium Valproate 500 mg Extended-Release Tablet จำนวน 450,000 เม็ด หรือ 15,000 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 15 –  22 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 23/08/2023
ไฟล์เอกสาร